Physics Bowl Award Competition in 2022

Share

In the Physics Bowl Award competition in 2022, a total of 75 students won the award.

Three of them won the Global Top100, two won the Regional Top10, 16 won the National Gold, 16 won the National Silver, 15 won the National Bronze, and 23 won the Honorable Award. 23 received Honorable Award.

Global Top100

FANJUN WEI   NUO TANG  MINGYAO LIU

Regional Top10

NUO TANG  MINGYAO LIU

National Gold

FANJUN WEI   NUO TANG  MINGYAO LIU  XIMENG HE  JINYU MIAO  KAISHEN WANG  ZHIXIANG WU  WENZHENG QIE  SHENGHAN GAO  FANG TONG GAO  JUNHAN ZHANG  ZIHAN ZHOU  DELANG CHEN  ZIZHENG ZUO  ZICHEN LIU  ZURUI CHEN

National Silver

MICHAEL CHENXU LI  SHU-CHING YANG  DIWEN YANG  TONG LU  WENJIE MEI  WINGCHUN SIU  XIAOYANG SHENG  XINZHI LI  MINGXI LI  WANGYU XIONG  SHENRU ZHANG  SU LIU  ZILONG LI  SUM LIU  BOHENG HU  LINGXIAO WANG

National Bronze

HAO FAN WU  JIAHUA ZHUANG  ZHANG YINCHEN  YUBO ZHANG  FEIYANG LI  SIYI GE  ZISHAN DING  BEICHEN FENG  YAOGE YU  CHUJIA YANG  YUTONG HUANG  JIANFENG HUANG  SIYI YE  BINWEN XU  XINYI HUANG 

Honorable Award

JINGYUE YANG  QITAI YU  SIXUAN LI  YIRAN DONG  RUIHAN REN  JUNJIAN ZHU  ZIXUAN ZHANG  RUI SHEN YANG  JIARUI MEN  YIJING WAN  YICHENG DONG  HSINYU CHANG  LANXIN WANG  XIWEN LIANG  ZIXUAN HONG  RUIYANG LIU  WEIYU LIAN  ZONGRU JIA  YUHONG SHI  YUTENG ZOU  JUNWEI FU  ZEYUAN LIN  JIAHENG LIU